Dirigintie santier - Constructor case

Dirigentie santier

Compania noastra va ofera pe langa serviciile de constructii, proiectare si consultanta, si servicii de dirigintie de santier. In randurile ce urmeaza va vom prezenta cateva dintre atributiile unui diriginte de santier. Pentru detalii, nu ezitati sa ne contactati.

Dirigintele de santier, sau inspectorul de santier il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, anteprenori, furnizori, presatatori servicii) cu scopul de a realiza o constructie. Acesta raspunde in fata investitorului pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructie, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti. Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conform cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare

Dirigintele de santier, in perioada de pregatire e executarii lucrarilor, are urmatoarele sarcini:

 1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta
 2. Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului
 3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
 4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, si corelarea acestora
 5. Verifica existenta in proiect a prevederilor fazelor determinate si a programului de control a proiectantului
 6. Daca este nevoie, participa la pregatirea licitatiilor pentru executarea lucrarilor
 7. Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate
 8. Preda executantului amplasamentul liber de orice sarcina si bornele de reper precizate de proiect
 9. Participa impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei
 10. Preda constructorului terenul rezervat pentru organizarea de santier

In perioada de executare a lucrarilor, dirigintele de santier are urmatoarele sarnini:

 1. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractuale, a proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementelor tehnice in vigoare
 2. Verificarea respectarea tehnologiilor de executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si normele tehnice in vigoare
 3. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens
 4. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor
 5. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse
 6. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizare
 7. Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii
 8. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic
 9. Asista la prelevarea probelor de la locul de punere in opera, conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare precum si a clauzelor contractuale speciale
 10. Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ
 11. Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat
 12. Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei
 13. Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate
 14. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant
 15. Preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
 16. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia

La receptia lucrarilor, dirigintele de santier are urmatoarele sarcini:

 1. Participa la receptia lucrarilor, pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele cartii tehnice a constructiei
 2. Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie
 3. Preda investitorului actele de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, dirigintele de santier urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Vezi galeria